PS IMAGO - Więcej niż IBM SPSS Statistics
IBM SPSS Statistics to sprawdzone i wiodące na rynku narzędzie do analizy danych ilościowych. Szereg modułów oferuje liczne techniki, m.in. służące do analizy opisowej, prognozowania i predykcji, klasyfikacji i grupowania. Dodatkowe 41 procedur PS IMAGO Pack PRO znacznie rozszerza możliwości IBM SPSS Statistics. Oferuje niedostępne do tej pory metody zarządzania zbiorami danych, przekształcania zmiennych oraz analizy zależności pomiędzy nimi. Obok nowych technik dostarcza szereg nowych typów wizualizacji wyników np. dashboardów czy wykresów zestawionych.


Zarządzanie danymi

Program zapewnia wygodny dostęp do danych z różnych źródeł dzięki kreatorom importu danych z arkuszy kalkulacyjnych jak Excel, plików tekstowych czy baz danych takich jak: Oracle, MS SQL Server, DB2 itd. Umożliwia scalanie zbiorów danych poprzez dodawanie obserwacji lub dodawanie zmiennych. Do poprawnego dopasowania obserwacji w dwóch plikach można użyć zmiennych będących kluczami łączenia. Za pomocą komend można połączyć jednorazowo nawet 50 zbiorów danych. Możliwa jest też zmiana organizacji danych w zbiorze czy zmiana poziomu agregacji danych. Dostępne funkcje agregujące obejmują m.in. statystyki podsumowujące (średnia, mediana, suma, odchylenie standardowe) i specyficzne wartości (pierwsza, ostatnia, minimum, maksimum). Program pozwala definiować i przechowywać metadane, czyli właściwości zmiennych, które są wyświetlane w oknach dialogowych oraz wykorzystywane do opisu obiektów wynikowych. Możliwe jest także nadawanie atrybutów zmiennych oraz definiowanie braków danych użytkownika.

Przygotowanie danych do analiz

Program oferuje narzędzia do czyszczenia zbiorów danych i do zarządzania brakami danych. Sprawdzanie poprawności danych odbywa się poprzez identyfikację błędnych wartości, duplikatów oraz obserwacji nietypowych (tzw. anomalii). Zarządzanie brakami danych obejmuje ich analizę oraz wybór metody wykluczania obserwacji z brakami lub zastępowania braków przy użyciu różnych metod (w tym z wykorzystaniem mechanizmów wielokrotnej imputacji). Program umożliwia przygotowanie danych do analiz poprzez kategoryzację, standaryzację czy wyliczanie nowych zmiennych z użyciem przekształceń algebraicznych, operatorów logicznych, wartości globalnych i funkcji. Pozwala przygotować również dane z pytań wielokrotnego wyboru dzięki możliwości tworzenia zestawów wielokrotnych odpowiedzi.

Analiza danych

Program pozwala na prowadzenie analiz ilościowych. Umożliwia opis statystyczny danych (w tym prezentację rozkładów częstości, obliczenie statystyk opisowych, współczynników korelacji pomiędzy zmiennymi itp.), jak również testowanie hipotez statystycznych oraz badanie relacji między zmiennymi. Dostępne są zarówno testy parametryczne jak i nieparametryczne. Program oferuje szeroką gamę technik wielowymiarowej analizy danych. Możliwe jest wykonywanie analiz predykcyjnych z wykorzystaniem modeli regresji oraz prognozowanie szeregów czasowych. Dostępne są algorytmy do grupowania obserwacji w oparciu o podobieństwo dla zadanego zestawu zmiennych i do ich klasyfikacji, gdy istnieje jakościowa zmienna zależna. W programie znajdziemy także techniki redukcji wymiarów, pozwalające na identyfikację tzw. zmiennych ukrytych, wykorzystywanych do wyjaśniania wzorów korelacji w grupie zmiennych. Techniki te umożliwiają graficzną prezentację wyników na mapach percepcyjnych i wykorzystywane są np. do pozycjonowania produktów.

Prezentacja wyników analiz

Program umożliwia prezentację wyników analiz w postaci tabel oraz wizualizację danych na wykresach czy mapach. Podczas tworzenia raportów tabelarycznych, użytkownik ma pełną kontrolę nad: sposobem wyświetlania zawartości komórki, zawartością wymiarów tabeli, strukturą i opisem tabeli. Możliwe jest tworzenie wykresów słupkowych, kołowych, skrzynkowych, liniowych, warstwowych, histogramów, wykresów rozrzutu, wykresów typu max-min, wykresów prezentujących słupki błędu i wielu innych. Warto zwrócić uwagę na niestandardowe wizualizacje, takie jak mapy kontyngencji, wykresy Marimekko, wykresy tabelowe czy wizualizacje typu dashboard. Każdy utworzony wykres może być poddany edycji, a modyfikacje można zapisać w postaci szablonu. Program zapewnia także wygodne zarządzanie wynikami analiz.

Kontakt

O Predicitve Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS IMAGO PRO oraz o jego wykorzystaniu w procesie przetwarzania informacji.

Imię Nazwisko
Instytucja/Firma
Email Telefon